Dane do wysyłki dokumentów
Dodaj/edytuj dane do wysyłki dokumentów
Takie same jak do zamówienia
Nazwa SKU Cena Ilość Podatek Rabat Suma

Wybierz metodę wysyłki

Wysyłka drogą elektroniczną

albo wybierz metodę wysyłki

Suma:
0,00 zł
0,00 zł
Notatki i sugestie
Warunki sprzedaży - Zasady zwrotów

Warunki sprzedaży

I.WSTĘP

 1. Definicje
 • PKG TAX – PKG TAX Sp. z o.o. z siedzibą w Oleszycach przy ulicy Zamkowej 61E
 • Formularz – elektroniczny formularz znajdujący się na stronach Serwisu, który wypełniany jest określonymi w nim danymi
 • Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną
 • Serwis internetowy – elektroniczny serwis internetowy znajdujący się pod adresem www.pkg-tax.com prowadzony i stanowiący własność PKG TAX
 • Umowa – umowa zawarta pomiędzy PKG TAX a Użytkownikiem o świadczenie którejkolwiek Usługi drogą elektroniczną, zawarcie umowy ma miejsce w momencie wysłania do PKG TAX odpowiedniego dla danej usługi formularza oraz dokonania wpłaty przez jeden z serwerów dostępnych w Serwisie internetowym
 • Usługa- czynność prawna dokonywana przez PKG TAX w imieniu i na rzecz Użytkownika na podstawie zawartej umowy o świadczenie usług, której przedmiotem może być w szczególności pośrednictwo finansowe oraz inne usługi aktualnie oferowane przez PKG TAX
 • Użytkownik – osoba fizyczna lub prawna korzystająca z Usług
 1. Dane kontaktowe PKG TAX są następujące:
  Adres pocztowy:
  Zamkowa 61E 37-630 OLESZYCE
  Heistraat 83
  5701 HJ Helmond
 • Numer telefonu: +48 881-931-240 lub +31 492-785-078 (opłata zgodna z cennikiem dostawcy usług teleinformatycznych, z którego korzysta Użytkownik)

II Ogólne warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że świadczenie usług odbywa się przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego, zapewniającego przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne.
 2. Korzystanie z serwisu internetowego PKG TAX może odbywać się wyłącznie na zasadach określonych w treści niniejszego Regulaminu.
 3. Wypełnienie formularza i/lub dołączenie załącznika przez Użytkownika Serwisu jest równoznaczne z zapoznaniem się oraz akceptacją niniejszego Regulaminu oraz stanowiącą jego integralną część Polityką Prywatności.
 4. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że kontakt z PKG TAX dotyczący świadczenia Usług odbywa się
 5. Drogą mailową na adres biuro@pkg-tax.com
 6. Drogą telefoniczną pod numerem +31642252934
 7. Osobiście lub listownie pod adresem:
  Heistraat 83     
  5701 HJ Helmond
  Holandia

III. Warunki zawierania umowy o świadczenie usług na odległość.

 1. Świadczenie usług przez PKG TAX jest odpłatne. Użytkownik może skorzystać z Usług określonych na stronie PKG TAX pod adres www.pkg-tax.com w zakładce „Oferta” lub „Usługi”. Złożenie zamówienia na usługi odbywa się przez stronę Serwisu, poprzez wypełnienie Formularza, akceptację niniejszych warunków oraz dokonanie płatności.
 2. Wypełnienie Formularza przez Użytkownika jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia, że podane w nim dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym.
 3. Umowa o świadczenie usług zawarta zostaje w chwili otrzymania przez PKG TAX Formularza oraz potwierdzenia dokonania płatności zgodnie z Cennikiem Usług.
 4. Cennik Usług znaleźć można w załącznikach do niniejszego regulaminu.
 5. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i eprzelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl oraz PayPal.
 6. Przesłanie wypełnionego Formularza oznacza, że Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w Formularzu w celach świadczenia usług przez PKG TAX zgodnie z rozporządzeniem Parlament Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.
 7. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że okres wydania decyzji przez właściwy organ podatkowy, urząd lub instytucję jest niezależny od PKG TAX.
 8. PKG TAX zastrzega sobie prawo do zmiany wysokości opłat oraz wprowadzania nowych ofert, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych nas stronach Serwisu oraz wprowadzania w nich zmian. W celu uniknięcia wątpliwości z chwilą zawarcia umowy o świadczenie usług, podana w umowie wysokość opłaty jest wiążąca i niezmienialna dla obu stron.
 9. W przypadku braku zapłaty za wykonanie Usługi, PKG TAX zastrzega sobie prawo przekazania sprawy dochodzenia roszczeń finansowych w imieniu firmy PKG TAX wyspecjalizowanej firmie windykacyjnej lub kancelarii prawnej.
 10. PKG TAX nie odpowiada za:
  a) Nieterminowe działania dokonywane przez urzędy i instytucje zagraniczne
  b) Utratę bądź zniszczenie lub uszkodzenie dokumentacji przez urząd, organ podatkowy lub instytucję, z która PKG TAX współpracuje w celu realizacji usługi na rzecz Użytkownika.
  c) Treść decyzji wydanej przez urząd, organ podatkowy lub instytucje, z którą PKG TAX współpracuje w celu realizacji usługi na rzecz Użytkownika
  b) Skutki wynikłe z niedostarczenia przez Użytkownika wszystkich wymaganych dokumentów

IV. Prawo odstąpienia. Reklamacje.

 1. Konsument przyjmuje do wiadomości, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje, jeśli przedmiotem świadczenia jest rzecz wykonana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
 2. W przypadku, gdy zawarcie niniejszej umowy miało miejsce na odległość w rozumienie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zgodnie z brzmieniem art. 15ust.3 tejże ustawy.
 3. W przypadku stwierdzenia przez Użytkownika, że Usługa została wykonana niezgodnie z postanowieniami umowy o świadczenie usług, przepisami prawa lub Regulaminem, Użytkownik uprawniony jest do złożenia pisemnej reklamacja na adres biura PKG TAX, Zamkowa 61E, 37-630 Oleszyce
 4. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest podanie przez Użytkownika danych osobowych umożliwiających właściwe rozpatrzenie reklamacji Usługi, a także podanie przyczyny złożenia reklamacji oraz zakresu działań, których wykonania Użytkownik domaga się od PKG TAX.
 5. W razie uwzględnienia przez PKG TAX reklamacji dotyczącej wykonania Usługi, PKG TAX dokona czynności zmierzających do naprawienia stanu będącego podstawą reklamacji. W przypadku odrzucenia reklamacji w całości lub części Użytkownik otrzyma pisemne uzasadnienie.
 6. PKG TAX rozpatruje reklamację w terminie 30 dni od jej otrzymania. W przypadku nieustosunkowania się do reklamacji w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, reklamację uważa się za uwzględnioną.

V. Postanowienia końcowe

 1. Użytkownik zobowiązuje się do informowania PKG TAX o zmianie swojego adresu, adresu e-mail oraz numeru telefonu.
 2. W sprawach nieregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 3. Niniejszy Regulamin dostępny jest w wersji elektronicznej na stronie wwwa.pkg-tax.com
 4. Polityka prywatności stanowi integralną część niniejszego Regulaminu.
 5. Akceptacja niniejszego Regulaminu jest równoznaczna a akceptacją Polityki Prywatności. Brak akceptacji postanowień Regulaminu i Polityki Prywatności uniemożliwia korzystanie z Serwisu.
 6. Spory rozpatrywane są przez właściwy sąd powszechny określony według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964r. Kodeks postępowania cywilnego(Dz. U. z 1964 r. Nr 43 poz. 296 ze zm.).
 7. Użytkownik ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń wynikających z zawieranych z PKG TAX Umów.
 8. Użytkownik będący Konsumentem ma także prawo skierowania sprawy do rozpatrzenia przez Miejskiego lub Powiatowego Rzecznika Konsumentów lub zasięgnąć pomocy u właściwej terenowo Federacji Konsumentów.
 9. PKG TAX zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu w przypadku zmiany przepisów prawa, a także w celu usprawnienia działania strony internetowej i obsługi Użytkowników, poprawy ochrony prywatności i zapobieganiu nadużyciom. Zmiany wchodzą w życie w terminie 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. W celu uniknięcia wątpliwości, wprowadzone zmiany nie mają wpływu na wykonanie Umów zawartych przed ich wejście w życie.

 

Załącznik nr.1 do Regulaminu Serwisu internetowego www.pkg-tax.com

CENNIK

Image

 

Załącznik nr.2 do Regulaminu Serwisu internetowego www.pkg-tax.com

Informacja o RODO

Szanowni Państwo,

w związku z wejściem w życie, w dniu 25 maja 2018 r., nowych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych; tzw. RODO*) chcemy przedstawić Państwu kilka informacji dotyczących przetwarzanych przez nas Państwa danych osobowych i zapewnić, że jako Administrator Danych Osobowych dokładamy wszelkich starań, by Państwa dane były przetwarzane przez nas w bezpieczny sposób.

I. WARUNKI OGÓLNE

 1. Niniejsza Polityka Prywatności informuje o sposobach ochrony danych osobowych użytkowników serwisu znajdującego się pod adresem elektronicznym www.pkg-tax.com, zwanego dalej „ADO”.
 2. Administratorem danych osobowych (ADO) Użytkowników Serwisu jest PKG TAX Sp. z o.o.
 3. Zawartość stron Serwisu stanowi własność Administratora danych i jest prawnie chroniona.

II. CEL ZBIERANIA DANYCH

 1. Administrator danych przetwarza dane osobowe użytkowników w celu  wykonania usługi  przez firmę PKG TAX Sp. z o.o.
 2. Przekazane dane przetwarzamy w ramach wykonania usługi oraz  umożliwienia  ewentualnych kontroli odpowiednich urzędów oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy. Informujemy, że Twoje dane możemy powierzyć firmom: realizującym usługi informatyczne, biurowe, Punktom Obsługi Klienta, bankom, kancelarii prawniczej oraz odpowiednim urzędom zgodnie z przepisami prawa. Wszystkie dane przekazujesz dobrowolnie, jednak ich nie podanie uniemożliwi nam realizację określonych działań.

III. PRAWO DOSTĘPU

 1. Użytkownikowi przysługuje prawo uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
 2. Administrator danych zastrzega sobie prawo do odmowy usunięcia danych użytkownika, jeżeli ich zachowanie jest niezbędne w celu realizacji roszczeń lub jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.
 3. ADO zapewnia nieprzerwany dostęp do swoich danych i możliwość ich sprostowania (poprawiania, uzupełniania) w każdej chwili. ADO zapewnia możliwość przenoszenia danych osobowych, których Państwo dostarczyliście tj. do otrzymania tych danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, oraz macie Państwo prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi. Jeżeli jest to technicznie możliwe, macie Państwo prawo żądać, aby dane osobowe zostały przesłane przez nas bezpośrednio innemu administratorowi. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zgodzie jaką od Państwa otrzymaliśmy, można ją odwołać przez wycofanie zgody bez wpływu na zgodność z prawem ich przetwarzania, które to dokonano przed wycofaniem zgody.
  W celu skorzystania z prawa należy skontaktować się z nami. Dane kontaktowe wskazane wyżej.
 4. Macie Państwo prawo, bez względu na przyczynę, do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzanych danych osobowych na potrzeb:
  • marketingu bezpośredniego, w tym profilowania
  • monitoringu wizyjnego
  • ustalania, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z zawartą umową/umowami lub z przetwarzaniem danych osobowych.

Przyczyną tego sprzeciwu musi być szczególna Państwa sytuacja. Po otrzymaniu sprzeciwu przestaniemy przetwarzać Państwa dane w celu lub celach, co do których wyraziliście Państwo sprzeciw, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Państwa interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.
W celu skorzystania z prawa sprzeciwu należy skontaktować się z nami. Dane kontaktowe wskazane wyżej.

 1. Dane osobowe będą  przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z realizacji umowy lub zgodnie z okresem przechowywania dokumentów w razie kontroli podatkowej po tym czasie zostaną usunięte.
 2. Macie Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, gdy uznacie, iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy.
 3. ADO stosuje zabezpieczenia zapewniające ochronę danych przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i modyfikacją. ADO zobowiązuje się chronić wszelkie Państwa dane zgodnie z normami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności oraz RODO.

 

IV. CIASTECZKA

Nasza strona internetowa, jak większość witryn internetowych, korzysta z tzw. plików cookies (ciasteczek). Pliki te:

 • są zapisywane w pamięci Twojego urządzenia (komputera, telefonu, itd.)
 • umożliwiają Ci, m.in., korzystanie ze wszystkich funkcji Strony Internetowej,
 • nie powodują zmian w ustawieniach Twojego urządzenia

Korzystając z odpowiednich opcji Twojej przeglądarki, w każdej chwili możesz:

 • usunąć pliki cookies
 • blokować wykorzystanie plików cookies w przyszłości

Na tej Stronie Internetowej,  ciasteczka wykorzystywane są w celu:

 • zapamiętywania informacji o Twojej sesji
 • statystycznym
 • marketingowym
 • udostępniania funkcji Strony Internetowej,

Informacje o klientach, użytkownikach oraz odwiedzających gromadzone są w następujący sposób:

V. SPOSÓB ZBIERANIA DANYCH O KLIENCIE, UŻYTKOWNIKACH I OSOBACH ODWIEDZAJĄCYCH:

NUMERY IP:

Numery IP odwiedzających i użytkowników wykorzystywane są  wyłącznie do celów statystycznych i administracyjnych.

FORMULARZE REJESTRACYJNE:

Aby umożliwić świadczenie usług przez firmę PKG TAX Sp. z o.o. , klient może zostać poproszony o wypełnienie odpowiedniego formularza, w zależności od tego jaka usługa ma zostać wykonana.  Każdemu klientowi przysługuje prawo do wglądu, edycji oraz usunięcia danych osobowych.

ADRESY E-MAIL:

Adresy e-mail klientów wykorzystywane są wyłącznie w celu wysyłania komunikatów oraz powiadomień, które związane są z usługami świadczonymi przez firmę PKG TAX Sp. z o.o. .

Adres e-mail wykorzystywany jest w celach korespondencyjnych związanych ze świadczonymi usługami. Adres e-mail nie jest udostępniany podmiotom trzecim.

GOOGLE:

PKG TAX Sp. z o.o. wykorzystuje statystyki Google dla oceny skuteczności własnych działań i kampanii reklamowych. Do pomiaru tej skuteczności stosowane są pliki cookie. Nie zawierają one danych osobowych ani danych kontaktowych. Szczegółowe informacje o sposobie wykorzystywania informacji gromadzonych dzięki plikom cookie przez Google znajdują się na stronie: http://www.google.com/intl/pl/privacy.html. Istnieje możliwość zablokowania zbierania tych informacji poprzez zablokowanie (wyłączenie) plików cookie w ustawieniach komputera użytkownika. Należy jednak pamiętać, że wyłączenie plików cookie może wpłynąć na poprawność i/lub jakość działania niektórych serwisów internetowych. W szczególności, niektóre serwisy internetowe mogą przestać działać, dlatego nie zalecamy wyłączania plików cookie. Aby mimo wszystko wyłączyć pliki cookie lub kontrolować ich stosowanie, należy zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała takich plików lub informowała o ich przesyłaniu.

Po podpisaniu umowy z firmą PKG TAX Sp. z o.o. dane osobowe klienta są przetwarzane w celach realizacji ww. umowy. Czynności wykonywane w związku z przetwarzaniem danych osobowych dokonywane są z dbałością o ich bezpieczeństwo wyłącznie w celu realizacji zleconej usługi. Dostęp do nich mają wyłącznie osoby upoważnione.

Nie ponosimy odpowiedzialności za politykę prywatności na stronach, do których prowadzą linki zamieszczane w naszym serwisie, dlatego zachęcamy po przejściu do tych serwisów do zapoznania się z obowiązującymi tam zasadami.

VI. KONTAKT Z ADMINISTRATOREM DANYCH

Wszelkie dodatkowe pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres e-mail:  biuro@pkg-tax.com

Nasi partnerzy

title_65dcff03ce7153759657761708982019
title_65dcff03ce71f19325184451708982019
title_65dcff03ce72c18336462321708982019
title_65dcff03ce7315031937681708982019
title_65dcff03ce73618642502411708982019
title_65dcff03ce73b10061310431708982019
title_65dcff03ce74020737541271708982019
title_65dcff03ce744400419651708982019
title_65dcff03ce74910162289141708982019
title_65dcff03ce74e13403649971708982019
title_65dcff03ce75216532706771708982019
title_65dcff03ce7565895660071708982019
©2020 PKG TAX Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykonanie RM Media.